as

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'AS': /ˌeɪˈɛs/; 'as': strong: /ˈæz/, weak: /əz/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/æz; unstressed əz/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(adv., conj., pron., prep.<.pos>az; unstressed əz; n. as)


Inflections of 'as' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": asses

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)stejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Bob is five feet ten and Janet is just as tall.
 Bob měří necelých 180 cm a Janet je stejně vysoká.
as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (considered to be) (považovat)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He thinks of himself as a great photographer.
 Považuje se za skvělého fotografa.
as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the manner)jak spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 As promised, here are the books on Shakespeare.
 Jak jsem slíbil, tady jsou ty knihy o Shakespearovi.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in the same manner as) (způsob)jak příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  co zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  jako příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Do as I say, not as I do.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Internet není anonymní médium, jak si mnoho lidí myslí.
 Dělej, co říkám, ne co dělám.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Chovám se k nim stejně, jako o ni se chovají ke mně.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (while)když spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 As he was climbing the ladder, his hammer slipped from his belt.
 Když lezl na žebřík, kladivo mu vyklouzl zpoza pásku.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (since, because)protože spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  neboť spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I made you some coffee, as you don't like tea.
 Protože nemáš rád čaj, udělal jsem ti kafe.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (though)jakkoliv, jakkoli spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Tired as I was, I carried on working till the sun came up.
 Jakkoli jsem byl znaven, pokračoval jsem v práci až do rozbřesku.
as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (function)jako spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Steve, Julie and I work well as a team.
 Se Stevem a Julií pracujeme skvěle jako tým.
as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (while being)jako spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  při předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 As a teacher in a deprived area, Jenna had worked with a lot of troubled youngsters.
 Jako učitel v sociálně slabé oblasti jsem pracoval s mnoha problémovými dětmi.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
as... as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (expressing similarity or equality)tak ... jako sp + sp
 That joke is as old as the hills.
as ... as,
so ... as
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(correlative: such that) (tak ... jak)jak spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 He's not so clever as everyone thinks.
 Není tak chytrý, jak si každý myslí.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
act as [sth/sb] vi + prep (perform function)působit jako ned + předl
  jednat jako ned + předl
  (koho)dělat ned
 When they first met each other, it was her sister who acted as matchmaker.
address [sb],
address [sb] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(use a title) (titulem)oslovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (titulem)oslovovat ned
 "Your Holiness" is the correct way to address the Pope.
 „Vaše svatosti“ je správný způsob, jak oslovovat papeže.
also known as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (alias)známý také jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jinak zvaný přísl + příd
 Eva Perón, also known as Evita, was a controversial figure in Argentine politics.
appoint [sb] as [sth] vtr + prep (give a role, job) (do funkce)jmenovat, ustanovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The board of directors appointed Mark as head of the party-planning committee.
 Správní rada jmenovala Marka do funkce manažera večírků.
as a child advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during childhood)jako dítě sp + s
  v dětství předl + s
 As a child, Henry was scared of dogs but he later went on to become a vet.
as a consequence advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (so, therefore)v důsledku toho fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  z toho důvodu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The boy failed his math test. As a consequence, he cannot visit his friends this weekend.
as a matter of fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in fact, on the contrary)ve skutečnosti předl + ž
  (formální)de facto příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm not ignoring your brother; as a matter of fact, I invited him for dinner tonight.
as a result advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (consequently)následkem toho m + záj
  v důsledku toho fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The little girl kept jumping in puddles, and as a result her new shoes were ruined.
as a result of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (due to, because of)následkem mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  v důsledku předl + m
 As a result of your disobedience, your parents punished you.
as a rule exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (usually)zpravidla, obvykle příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 As a rule, we go to bed early on weeknights.
as a whole advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all considered together)celkově příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  celkově vzato přísl + příč dok
 Some students need to improve, but the class as a whole is very good.
as always advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as usual)jako vždycky sp + přísl
 As always, Sally was chatting up the Australians.
as at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." UK (at a particular time) (datu)k předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
Poznámka: Used in finance and accounting.
as compared with [sb/sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in comparison to)ve srovnání s, v porovnání s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As compared with American English, British English seems more formal.
as ever advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as is always the case)jako vždy sp + přísl
 As ever, I didn't understand a word of what he was saying. The bus was late, as ever!
as expected advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as was anticipated)podle očekávání předl + s
 As expected, all the crops withered because of the drought.
as far as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (the same distance as)stejně daleko jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  tak daleko jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Our new grocery store is just as far as the old one.
 Nová prodejna s potravinami je stejně daleko, jako byla ta stará.
as far as I am concerned,
as far as I'm concerned
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in my opinion)co se mě týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: The contraction would normally be used in speech and informal writing. "I am..." is more formal.
 As far as I'm concerned, that was the best film of the year.
 Co se mě týče, byl to ten nejlepší film tohoto roku.
as far as I am concerned,
as far as I'm concerned
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(as for me, as regards me)co se mě týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pokud jde o mě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: The contraction would normally be used in speech and informal writing. "I am..." is more formal.
 As far as I'm concerned, I never want to eat another fried alligator steak.
 Co se mě týče, nikdy už nebudu jíst steak z aligátora.
as far as I know advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to my knowledge)pokud vím sp + ned
  dle mých informací fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As far as I know, the bank approved the loan. The boss is in his office, as far as I know.
 Pokud vím, tak ta banka půjčku schválila.
as far as I'm concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in my opinion)podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pokud jde o můj názor fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As far as I'm concerned, he needs no help from us.
 Podle mého názoru od nás žádnou pomoc nepotřebuje.
as far as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the greatest possible extent)co nejvíce záj + přísl
  do největší možné míry fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Please avoid cell phone usage as far as possible during your visit.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (long ago)kdysi dávno přísl + přísl
  za časů předl + m mn
 As far back as Cleopatra's time, sugaring has been used as a hair removal technique.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (from a point in the past)již déle než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (nějaké době v minulosti)již v přísl + předl
 These cave paintings are believed to date as far back as 17,000 years.
as follows advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the following way)takto zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  následovně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  následovný, následující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The instructions are as follows: 'Remove lid, drink coffee'.
 Postupujte takto (or: následovně): odstraňte víčko, pijte nápoj.
as for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with regard to)co se týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pokud jde o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As for this guy, I don't think he's going anywhere in life.
 Co se týče toho kluka, nemyslím, že to dotáhne daleko.
as for me advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as far as I am concerned)pokud jde o mě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  co se mě týká fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My husband is going to work. As for me, I will stay home and take care of the baby.
as from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting on)počínaje od příč dok + předl
  od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  počínaje příč dokpříčestí trpné, vid dokonavý: Neurčitý jmenný tvar dokonavého slovesa.
 You'll need to arrive 10 minutes earlier as from tomorrow.
as good as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (of equal quality to)tak dobrý jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He is as good at maths as my brother.
as good as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (nearly; virtually)téměř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I've worked all night on the picture and it's as good as finished.
as I was saying advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to resume after interruption) (navázání při proslovu)jak jsem říkal fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As I was saying before being interrupted, the lady of the house is not home.
as if conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as though)jakoby spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jako kdyby sp + sp
 He looked as if he wanted to say something.
as if interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (sceptical)není možná zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  to těžko zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You're going to help me clean the house? As if!
 Ty že bys mi pomohl doma uklidit? Není možná!
as is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in its current state)v nynějším stavu
  (právnicky)jak stojí a leží
 The TV is sold 'as is', there is no implicit nor explicit warranty.
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (as the situation stands)jak to tak vypadá fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As it is, we'll be lucky to arrive before dark!
 Jak to tak vypadá, budeme rádi, když dorazíme před setměním!
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in its current state)jak stojí a leží fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (v aktuálním stavu)tak, jak je fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We'll have to make do with the vehicle we have, as it is.
 Budeme se muset spokojit s tím autem, co máme, jak stojí a leží.
as it turns out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has transpired)jak se ukázalo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!
as it were advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (so to speak)abych tak řekl fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
as little as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (a quantity as small as)pouze, jen příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 As little as 2 grammes of it is enough to kill you.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(providing that) (za předpokladu že)jestliže, pokud spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I am happy, as long as the sun always comes back around.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(while)dokud, pokud spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 As long as you're living under my roof, you'll obey my rules, young lady!
as long as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (equal in length to)tak dlouhý jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My garden is as long as a football pitch.
as many as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the same number as)stejně tolik jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The Lakers had as many all-stars as the Bulls but still lost the game by 20 points.
 Lakers mají stejně tolik hvězd jako Bulls, ale i přesto prohráli o 20 bodů.
as many as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (up to, a possible total of)příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  maximálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 On a good day, I have seen as many as 80 species of birds.
 Když mám dobrý den, tak zahlédnu až 80 druhů ptáků.
as much exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (the same thing)překlad není dostupný
 So, you're pregnant. I thought as much.
as much as [sb/sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (the same amount as)tolik jako záj + sp
 Nobody can eat as much as my brother!
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (equally)stejně jako přísl + sp
 I love you as much as I love your sister.
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: even though)ačkoliv, přestože spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 As much as I love Mel Gibson, this movie is just too violent for me.
as much as possible exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to greatest extent)co nejvíc záj + přísl
  jak to jen jde fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I try to exercise as much as possible.
 Snažím se co nejvíc cvičit.
as much as possible nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greatest amount) (o množství)co nejvíc záj + přísl
 I always eat as much as possible at Thanksgiving dinner.
 Při štědrovečerní večeři toho sním vždycky co nejvíc.
as necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is needed)podle potřeby předl + ž
 Apply the ointment to the wound as necessary.
as needed advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is necessary)podle potřeby předl + ž
 Take the pain medication as needed.
as of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting from)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 As of Monday, the office will be closed.
 Od pondělí bude zavřeno.
as of late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (recently, lately)nedávno příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v poslední době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She has been acting unusually as of late. She hasn't eaten for four days nor slept for two nights.
as of now advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from this moment onwards)odteď, odteďka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 As of now, you are no longer welcome in my house.
as of now advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at this moment)momentálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v současné době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As of now, we have collected nearly 80% of the funds we need to complete the project.
as of today exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (presently)nyní příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v současné době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As of today, the company's sales are strong.
as often as you like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (whenever you wish)jak často chcete
 Come and visit me as often as you like.
as opposed to conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (rather than)místo, namísto příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Please shake my martini as opposed to stirring it.
 Martini prosím protřepat, místo (or: namísto) toho, abyste ho míchali.
as part of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the wider context)v rámci předl + m
 As part of a school project, we must write and perform a short play.
 V rámci školního projektu musíme napsat a zahrát krátkou divadelní hru.
as part of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as a member)jako součást sp + ž
 As part of a team, you must be able to work together with other people.
 Jako součást týmu musíš umět pracovat s ostatními.
as per preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in accordance with)na základě předl + m
  v souladu s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As per your request, I have included the necessary information in this memo.
 Na základě vašeho požadavku jsme do sdělení zahrnuli i další nezbytné informace.
as promised advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to a promise made)jak bylo slíbeno fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jak jsem slíbil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As promised, I've brought the money to repay you for the loan.
as quickly as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as fast as can be done)tak rychle, jak je to možné fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  co nejrychleji sp + přísl
 You should get tickets as quickly as possible, the show you want to see is very popular.
as regards preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with respect to)ohledně předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  s ohledem na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  co se týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As regards your letter of January 1, I can no longer provide you with my legal services.
as required advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is needed)podle potřeby předl + ž
 Add seasoning, as required.
as soon as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (the moment that)jakmile příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jen co část + část
 I will pay for your ticket as soon as you make the reservation.
as soon as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as early as is feasible)co nejdříve sp + přísl
  jak nejrychleji to bude možné fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's imperative that I speak with you as soon as possible.
as such advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as a result, thus)jako takový sp + záj
 The family in Sweden is extremely important and, as such, children's rights are very well protected.
as such advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exactly, per se)jako takový sp + záj
 The restaurant doesn't have a gluten-free menu as such, but they have salads and other dishes without wheat.
 Restaurace nemá bezlepkový jídelníček jako takový, ale mají saláty a další jídla bez lepku.
as the crow flies exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in a straight line, by a direct route)vzdušnou čarou příd + ž
 As the crow flies, I live only 200 meters from your house.
as though conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as if)jakoby spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jako kdyby sp + sp
 Jeff was staggering along the path as though he was drunk.
as to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." formal (with reference to, regarding)co se týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As to your request, I'm afraid I have to say no.
 Co se týče vaší žádosti, obávám se, že budu muset odmítnout.
as usual advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the habitual way)jako obvykle, jako obyčejně, jako vždycky sp + přísl
 Jane walked down the street as usual, unaware that something was about to change her life forever.
as well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (also)také, taky, rovněž příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 William invited not only Sue to the party, but her sister as well.
as well as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in addition to)i spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jakož i, stejně jako přísl + sp
 Our neighbor brought cake as well as juice for everyone.
as with preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as in the case of)jako u sp + předl
  stejně jako v případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As with any grammar rule, there are a lot of exceptions.
as yet advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (so far) (v záporu)dosud, doposud
  (v záporu)ještě, zatím
 As yet, I haven't had anything published, but I still consider myself a writer.
as you know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (you are already aware)jak víš, jak víte sp + ned
 As you know, the building will be demolished on Saturday.
as you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, of course) (formálně, v množném čísle)jak si přejete
 We will be sure to arrange everything as you wish.
ASAP,
A.S.A.P.,
asap,
a.s.a.p.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
acronym (as soon as possible)co nejdříve sp + přísl
Poznámka: Most commonly used in American English as an acronym, and in British English as an initialism
 Please send your reply to the following address ASAP.
assign [sth] as [sth] vtr + prep (categorize [sth](do kategorie)zařadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The councilman assigned the upcoming campaign as the top priority.
 Radní zařadil nadcházející kampaň do čela priorit.
attach [sb] as [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (officially appoint) (do funkce)jmenovat ned
 They attached Melinda as a security officer for the department.
be that as it may exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (despite [sth])i přes to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  navzdoru tomu přísl + záj
 The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.
bemused as to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (confused about)zmatený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Followed by why, how, etc.
 I'm bemused as to why you invited Chris to the party; I thought you hated him.
bill [sth] as vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (advertise)být uváděný jako ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The band was billed as the next Beatles.
bone dry,
bone-dry,
dry as a bone
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(extremely dry, parched)úplně suchý přísl + příd
  (hovorový výraz)vyschlý jako troud fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
brand [sb] [sth],
brand [sb] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(stigmatise) (přeneseně: stigmatizovat)ocejchovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Because of his radical views, he was branded a revolutionary.
business as usual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (normality)jako obvykle sp + přísl
  (neformální)vše při starém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It was business as usual in the City of London as million-pound bonuses were paid.
categorize [sth/sb] as [sth],
also UK: categorise [sth/sb] as [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(define, describe [sth], [sb] as [sth])popsat jako dok + sp
  (přen., hovor.: zařadit někoho někam)zaškatulkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Based on Eli's fashion, we categorized him as an outdoors type.
characterize [sth] as [sth],
also UK: characterise [sth] as [sb]
vtr + prep
(depict, portray [sth])charakterizovat ned
  popsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mood in the debate could be characterised as hostile.
clueless as to [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not knowing [sth])bezradný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm clueless as to what to do next.
come across as [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give certain impression) (na někoho nějak)působit jako ned + sp
 I don't know Emily very well, but she comes across as an intelligent girl.
 Emily moc dobře neznám, ale působí jako inteligentní dívka.
come as a surprise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unexpected)překvapit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The letter offering me a job came as a total surprise.
deem [sb/sth] as [sth] vtr + prep formal (view as)považovat za, pokládat za ned + předl
 The defence deemed the judge's verdict as very unfair.
 Obhajoba považovala rozhodnutí soudce za nespravedlivé.
disguise [sth/sb] as [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (alter appearance)přestrojit se za, převléci se za dok + předl
  použít kamufláž dok + ž
 The army disguised the soldiers as ordinary villagers.
 Armáda se přestrojila (or: převlékla) za obyčejné vesničany.
disguised as [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pretending to be)v přestrojení za fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  přestrojený za příd + předl
 The FBI agent showed up disguised as an interested buyer.
dismiss [sth] as [sth] vtr + prep (disregard, not take seriously)ignorovat ned
  nebrat vážně ned + přísl
 At first the editor dismissed the story as a rumor.
dismiss [sb] as [sth] vtr + prep (disregard, not take seriously)ignorovat ned
  nevzít do úvahy dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The police dismissed the caller as a time-waster.
do as you please v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do whatever you wish to do) (formálně, v množném čísle)dělejte co chcete, dělejte jak chcete
  (neformálně v jednotném čísle)dělej co chceš, dělej jak chceš
 After you've finished that task you may do as you please.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"as" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: strange as it [may seem, seems], as [mentioned, stated] above, (do) as you [like, want, wish], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "as":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'as'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.