after

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɑːftər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈæftɚ/ ,USA pronunciation: respelling(aftər, äf-)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: later) (časově)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We can discuss it more after lunch.
 Můžeme to probrat podrobněji po obědě.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of) (následkem)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 After all of our advice, he finally changed his mind.
 Po všech našich radách konečně změnil názor.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (next in series) (posloupnost)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The letter 'c' comes after the letter 'b'.
 Písmeno „c“ následuje po písmenu „b“.
after conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (time: when, if)spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jakmile spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  poté, co přísl + sp
 You can watch TV after you've eaten.
 Můžeš se dívat na televizi, až se najíš.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (position: behind) (místně)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Could you close the door after you, please?
 Můžeš za sebou zavřít dveře?
after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (behind)dále, později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We'll go first and you can follow after.
 Půjdeme první, ty nás můžeš následovat později.
after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (time: later) (časově)později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He walked off in anger but came back two hours after.
 Ze vzteku odešel, ale o dvě hodiny později se vrátil.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lower in rank) (hodnost)pod předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 A lieutenant comes after a captain.
 Poručík je hodností pod kapitánem.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (next, later) (časově: později)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He was wild in his youth but settled down in after years.
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nautical: farther aft)zadní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A gym is located in the after part of the ship.
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aeronautics: farther aft)zadní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There's a bullet hole in the after part of the plane.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in search of) (jdoucí po)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (jdoucí za)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He went off after another loaf of bread.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the style of) (ve stylu)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Painting by Smith, after Monet.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (asking about) (ptát se)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She was asking after your mother. What should I tell her?
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (named for) (pojmenování)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (pojmenování)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Judith is named after her grandmother.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in accord with) (v souladu)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Now there's a man after my own heart!
be after [sth/sb] vi + prep informal (search for [sth], [sb])hledat ned
  pátrat po ned + předl
 I'm after a new service provider; which one would you recommend?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
ask after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (enquire about health of: [sb](někoho)zeptat se na dok + předl
 I ran into your old friends Vicki and Peter yesterday, and they asked after you.
chase after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (pursue [sb])pronásledovat ned
  honit se za ned + předl
 The police chased after the burglar and caught him in my neighbour's garden.
chase after [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (seek [sth] unrealistic) (přeneseně: něčím nereálným)honit se za ned + předl
 John is rather homely, but he's always chasing after the pretty girls.
come after [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (pursue, chase)pronásledovat, honit ned
 The police came after the robbers in a patrol car.
go after [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (pursue)usilovat o ned + předl
  snažit se o ned + předl
 Mark is now going after a Master's degree in science.
 Marek usiluje o magisterský titul.
go after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal, figurative (attack verbally) (slovně)zaútočit na dok + předl
  (slovně)osočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (slovně)konfrontovat ned
 He really decided to go after him when he saw him flirting with his wife.
go after [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be next, follow)být po ned + předl
  následovat po ned + předl
  jít po dok + předl
 In the alphabet, the letter B goes after the letter A.
look after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (child: be guardian) (dítě)postarat se o dok + předl
  (dítě)pečovat o ned + předl
 Who will look after the children while we're away?
look after [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (pet, plant: tend) (zvíře, rostlina)postarat se o dok + předl
  (zvíře, rostlina)pečovat o ned + předl
 Will you look after my fish while I'm away?
look after [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (concern yourself)zabývat se ned
  (zabývat se)starat se o ned + předl
 He's looking after his own interests, as usual.
look after [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (manage, run)spravovat, řídit ned
  dohlížet na ned + předl
 Could you look after the shop for ten minutes while I run a few errands?
run after [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (chase)běhat za ned + předl
 My dog loves to run after a ball.
 Můj pes hrozně rád běhá za míčkem.
see after [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (look after, take care of) (děti apod.)dohlédnout na dok + předl
  postarat se o dok + předl
take after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (parent: resemble) (jednom z rodičů)být po inf + předl
  (jednomu z rodičů)podobat se ned
 Many people say that Maria takes after her grandmother. Sam really takes after his father.
take after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (chase)stíhat, pronásledovat ned
  (někom)jít po ned + předl
 The boys took after the dog when it ran off with their ball.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)po chvíli předl + ž
  chvíli poté ž + přísl
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
after all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ultimately)nakonec příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  konečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 After all, nobody but the patient has the right to refuse the treatment.
after all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (despite that)přesto příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Tina is feeling better now, so she can come with us after all.
after all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (explanatory: because)přece jen část + část
 I'm definitely going to the concert - they are my favourite band after all.
after all is said and done exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (ultimately)koneckonců částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 After all is said and done, the decision to have a baby is a personal one.
after hours advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after closing time)po zavírací době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Pubs aren't allowed to sell alcohol after hours.
after hours advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (law: outside of business time)mimo úřední hodiny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
after school advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when school day is over) (po skončení školy)po škole předl + ž
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective
after-school adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extra-curricular)mimoškolní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Drama is a popular after-school activity at my school.
 Divadelní kroužek je na naší škole oblíbená mimoškolní aktivita.
after some time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (after a while)za nějaký čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  po nějaké době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 After some time, the architect delivered the plans for our new house.
after that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (then, next)potom, poté, pak příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We went to see a film, and after that had a meal in an Italian restaurant.
after which conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (and following this)načež
  po čemž
 He took his morning shower, after which he dressed and began to prepare breakfast.
be named after [sth/sb],
be named for [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be given the same name as)být pojmenovaný po ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I was named after my mother's best friend. The park was named for the town's mayor.
chase after girls v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try to seduce young women)běhat za děvčaty
  honit se za každou sukní
 Ron seems to spend most of his time chasing after girls.
come after [sth/sb] vi + prep (follow in sequence)následovat po ned + předl
 The letter Q comes after P in the English alphabet.
crave for [sth],
crave after [sth]
vi + prep
(desire, long for)toužit po ned + předl
  přát si ned
 After years in an office job, Erika found herself craving after an opportunity to work outdoors.
day after day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every day)den co den
 I'm sick of doing the same thing day after day.
hanker for [sth],
hanker after [sth]
vi + prep
(yearn for [sth])dychtit po, toužit po ned
 Micah has been hankering after a blueberry bagel all day.
happily ever after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (fairytale ending) (konec příběhu)navždy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (konec příběhu)až do smrti fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Cinderella married her Prince Charming and they both lived happily ever after.
happily ever after,
happy ever after
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(happy outcome)spokojeně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  šťastně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The lost cat was found in the attic and the family lived happily ever after.
hour after hour advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continuously for many hours)hodinu po hodině
 The police studied hour after hour of CCTV footage in order to identify the thieves.
inquire after [sb],
enquire after [sb]
vi + prep
formal (ask for news of [sb](někoho)vyptávat se na ned + předl
 Kate inquired after Ben's sister when she saw him at the store.
long after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (for a long time following)dlouho po přísl + předl
  dlouho potom přísl + přísl
 The feeling of good times lingered on in the house long after the party was over.
looked after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cared for, tended)opečovávaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
looking after nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (care)pečování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  dohlížení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
lust,
lust after
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(desire sexually) (sexuálně)toužit ned
lust after [sb] vi + prep (desire sexually) (sexuálně)dychtit po, prahnout po ned + předl
 Don Juan lusted after every woman he saw.
lust after [sth],
lust for [sth]
vi + prep
figurative (want)dychtit po, prahnout po ned + předl
  chtít ned
 Tania is lusting after a new smartphone.
model [sth] after [sth] vtr + prep (base on [sth] else)založit na dok + předl
  vzít si příklad z dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
name [sb/sth] after [sb/sth] vtr + prep (give the same name as) (někom nebo něčem)pojmenovat po dok + předl
 We'd like to name the baby after my mother if it's a girl.
one after the other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time)jeden po druhém
 I couldn't believe it! He sat there and ate ten habanero peppers, one after the other!
pattern,
pattern after
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(model)kopírovat, napodobovat ned
 This design is patterned after the latest Paris fashions.
 Tento design kopíruje nejnovější pařížskou módu.
patterned after [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (copied, based on [sth])vymodelovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vytvořený podle příd + předl
  vzniklý podle příd + předl
 The airplane was patterned after the bird.
quest after [sth],
quest for [sth]
vi + prep
formal (seek, search)usilovat ned
  hledat ned
 The legend tells of how King Arthur's knights quested for the Holy Grail.
right after,
immediately after
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(at once when)jakmile spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  hned jak přísl + sp
 The ambulance came right after the police arrived. We saw it right after he did.
right after,
immediately after
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(immediately following)hned po přísl + předl
 We set off right after breakfast. Right after the wedding, the couple flew off to Jamaica for their honeymoon.
shortly after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (just following)krátce po přísl + předl
 Shortly after the Second World War, the Labour government in Britain set about establishing the welfare state.
sigh,
sigh for,
sigh after
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(pine, yearn) (po něčem)toužit ned
  (po něčem)dychtit ned
 Rachel is still sighing after that promotion.
soon after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short while later)krátce poté přísl + přísl
  krátce nato přísl + přísl
 I was born at 3pm; my twin brother followed soon after.
soon after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (just following)hned jak přísl + záj
  krátce poté, co fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The team fired their manager soon after losing the game.
 Tým vyhodil manažera, hned jak prohrál první zápas.
sought-after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (desired, desirable)vyhledávaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  žádaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This area is one of the most sought-after locations in the city.
the day after nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (next day, following day)zítřek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zítra příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We can stay out as late as we like on my birthday; the day after is a Sunday.
the day after exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (on the following day)den poté m + přísl
  následujícího dne příd + m
 I ate so much at supper that the day after, I felt quite ill.
the day after [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (on the day following: an event) (něčem)den po m + předl
 They went on honeymoon the day after the wedding.
the day after conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the day following: an action)den poté, co fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The day after he left her, she met someone new.
time after time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (repeatedly)zas a znovu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  opakovaně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pořád příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
year after year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every year)každý rok záj + m
  každoročně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 His Christmas parties seem to fail year after year. Year after year I say I'll quit smoking and I never do.
year after year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continously; without interruption) (přeneseně)den za dnem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pořád, neustále příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bez ustání předl + s
 We hear the same complaints year after year.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"after" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: after the [movie, meeting, vacation, class], [placed, ranked, positioned] after, tell me after [class], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "after":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'after'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.