above

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbʌv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbʌv/ ,USA pronunciation: respelling(ə buv)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (over)nad předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She hung a picture above the fireplace.
 Pověsila obrázek nad krb.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rank: superior to) (hodnost)nad předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 A general ranks above a colonel.
 Hodnost generála je nad plukovníkem.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: greater than) (číselně)nad předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The temperature in Rio de Janeiro goes above 40 degrees in the summer.
 Teplota v Riu de Janeiro se v létě šplhá nad 40 stupňů.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in higher place)nahoře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  výše příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (rank: superior) (hodnost, postavení)výše příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This measure affects middle managers and above.
 Toto opatření se týká středního managmentu a výše.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (quantity: greater) (číselně)více příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This product should not be used at temperatures of thirty degrees and above.
 Tento výrobek by se neměl používat při teplotách třicet stupňů a více.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (earlier in a text) (zmíněno v textu)výše, dříve příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This event is described in more detail above.
 Tato akce je detailněji popsána výše.
above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (place: higher)vrchní, horní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Usually after a noun.
 Water was leaking from the floor above.
 Z vrchního patra unikala voda.
above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aforementioned)výše uvedený, výše zmíněný přísl + příd
 The above examples demonstrate how common the problem is.
 Výše uvedené (or: zmíněné) příklady ukazují, jak běžný je tento problém.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (theater: upstage) (ze zadní části jeviště v divadle)zezadu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Then she will come towards you from above.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (zoology: dorsal) (u zvířat)nahoře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  na hřbetě předl + m
 Sea trout: grey above with black dots on dorsal fin, silvery below.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in heaven) (přeneseně)z nebes předl + pl
 It was like a gift from the Lord above.
 Bylo to jako dar z nebes.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (earlier in text) (zmíněno v textu)výše, dříve příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This situation is more complex than stated above.
above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (top of a hierarchy) (přeneseně: ve vedení)nahoře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (přeneseně: z vedení)shora příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 These orders have come from above.
the above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preceding text) (v textu)výše uvedené přísl + příd
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (north of)na sever od fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Oregon is just above California.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rather than) (dávat přednost něčemu před něčím)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I prefer ice cream above chocolate.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (distinct from) (rozlišit od)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I couldn't hear my phone above the noise in the restaurant.
be above v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (morally superior to) (morální)být pod něčí úroveň ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He's above lying about such things.
be above v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (too complex for)být příliš složitý pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 All this talk of economics is above me.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
rise above [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be unaffected by)brát s nadhledem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  povznést se nad dok + předl
 Prudence hoped she could rise above the petty gossip and narrow-minded behavior of those in the neighborhood.
tower above [sth/sb],
tower over [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(be above) (být vyšší)vyčnívat ned
  (být vyšší)převyšovat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
above all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than anything)zejména, především příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Above all, Louise wants to become a nurse.
above all,
above any other,
above all others
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(more than any other)zejména, především příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Peter is a clever, handsome and, above all, honest man.
above and beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." figurative (more than expected) (více než je očekávání)nad rámec předl + m
 She always goes above and beyond what is expected of her.
above par adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average)nadprůměrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We tried a new restaurant tonight and thought the food was above par for the price.
above-the-line adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (advertising: in mass media) (marketing)ATL zkr
above the line exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (of current expenses)překlad není dostupný
above the line exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (advertising: in mass media) (marketing)ATL zkr
  nadlinková marketingová komunikace fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
above-mentioned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal, written (cited previously)výše zmíněný, výše uvedený přísl + příd
get above [sth] vi + prep (surpass) (určité hranice)dosáhnout nad dok + předl
  (určité hranice)dostat se nad dok + předl
 Melinda worked hard to get above the minimum academic requirements for university.
get above [sth] vi + prep (be over [sth](pozice)dostat se nad dok + předl
  (pozice)být výše než ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We should get above 5,000 feet before we make camp.
be head and shoulders above [sb/sth],
stand head and shoulders above [sb/sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be vastly superior to)o třídu lepší než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 George's essay was head and shoulders above those of the rest of the class.
over and above [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in addition)navíc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The athlete trains for 2 hours per day, and that's over and above his practice sessions with teammates.
rise above [sth] vi + prep (be higher than)vystoupat nad dok + předl
 Dawn occurs when the sun rises above the horizon.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"above" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: above the [stove, building, trees], [click, refer to, see] the above, the [stars, sky, heavens, Lord] above, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "above":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'above'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.