about

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbaʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbaʊt/ ,USA pronunciation: respelling(ə bout)

Na této stránce: about, around
'about' je jiný výraz pro 'around'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'about' is an alternate term for 'around'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)přibližně, asi, zhruba příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There were about fifteen people in our tour group.
 V naší zájezdové skupině bylo asi (or: zhruba) patnáct lidí.
 V naší zájezdové skupině bylo okolo patnácti lidí.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the subject of) (něčem)o předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I went to the library to look for a book about insects.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tato kniha je o králi, který přijde o svou korunu.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: approximately) (čas)přibližně, asi, zhruba příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I heard a crash at about ten o'clock last night.
 Včera jsem přibližně (or: asi) v deset v noci slyšel náraz.
be about [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be on the subject of) (něčem)být o ned + předl
  (čím)zaobírat se, zabývat se ned
 My presentation is about the effects of alcohol. This book is about a king who loses his crown.
 Tato kniha je o králi, který ztratí korunu.
 Moje prezentace se zaobírá (or: zabývá) dopady alkoholu.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of, concerning)o předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  týkající se příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 What do you think about the president's speech?
 Co si myslíš o prezidentově projevu?
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na této stránce budeme zveřejňovat informace týkající se pátrání po zmizelém dítěti.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (all around) (kde)okolo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She was sitting at her desk, books lying all about.
 Seděla u stolu s knihami všude okolo.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (from one spot to another) (pohybovat se)kolem, okolo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He was dancing about, waving his lottery ticket in the air.
 Tancoval kolem a mával přitom výherním losem.
be about to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (on the point of doing) (něco udělat)právě se chystat přísl + ned
 I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
 Právě jsem se chystal do vany, když vtom zazvonil zvonek.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
UK: about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in the opposing direction)na opačnou stranu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He whirled about and saw that his girlfriend was behind him.
UK: about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in circumference)v obvodu předl + m
 The lake is approximately three miles about.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prevalent) (vyskytující se)okolo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There are lots of cases of the measles about.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of the nature of [sth](týkající se něčeho)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (týkající se něčeho)s předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There's something about his voice that makes me nervous.
 Na jeho hlase je něco, co mě znervózňuje.
 S jeho hlasem je něco, co mě znervózňuje.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding) (v okolí)kolem předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There were shots all about us.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (near to)poblíž předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (v blízkosti)okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There are lots of trees about the house and garden.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (under control)pod kontrolou předl + ž
Poznámka: usually followed by an object pronoun
 He didn't seem to have his wits about him.
be about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be present, in the vicinity)být přítomný ned + příd
  být v blízkosti ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Not many people are about today.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding)kolem, okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They put a fence around the swimming pool.
 Kolem (or: okolo) bazénu postavili plot.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in a circle about [sth])kolem, okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They sat around the table wondering what to do next.
 Seděli kolem (or: okolo) stolu a přemýšleli, co dál.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(encircling) (obepnout)okolo, kolem předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Put the belt around your waist and then fasten it.
 Dej si ten pás okolo pasu a zapni ho.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(all over, from place to place) (v daném prostoru)po celém předl + příd
  (v daném místě)všude příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She travels around the country for her job.
 Cestuje pracovně po celé zemi.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in all directions)kolem, okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There were roads leading off all around the house.
 Kolem (or: okolo) domu byly cesty vedoucí na různé strany.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(scattered through) (rozprostřený)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Books were spread all around the room.
 Knihy byly rozházené po celém pokoji.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(time: approximately) (čas)okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (čas)asi v, zhruba v přísl + předl
 I'll see you around three o'clock.
 Uvidíme se okolo tří hodin.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in a ring, circle)dokola, dokolečka, kolem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The dog ran around and around trying to catch its tail.
 Pes během dokolečka a snažil se chytit svůj ocas.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in all directions) (po okolí)kolem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Look around and note down everything you can see.
 Dívej se kolem a zapiš si vše, co uvidíš.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with a circular course)dokola příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The earth turns around on its axis.
 Země se točí dokola kolem své osy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (in existence)existovat ned
 Plastic chairs have been around for thirty years.
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (present, nearby)přítomný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  v blízkosti předl + ž
 Is she around? I want to ask her something.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on every side) (v okolí)okolo, kolem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's a beautiful house with trees all around.
 Je to krásný dům se stromy všude okolo.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in circumference)v obvodu předl + m
 The vase is ten centimetres around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(surrounding a place)kolem, okolo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v okolí předl + s
 There are lots of shops around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
used in compounds (in circulation)kolující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There are rumours going around.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with roundabout direction) (ve směru)kolem, okolo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The road goes around to the orchard.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a circuit)dokola, kolem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The crowd watched with excitement as the cars raced around.
around,
also UK: round
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(over: to a certain place) (přijít, přijet atd. někam)při předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (na určité místo)ke, do předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She came around to my house. I drove round to the office to pick up some files.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(size, amount: approximately)asi, zhruba, přibližně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's around three inches tall and an inch wide.
 Je to asi tři palce vysoké a jeden palec široké.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in, near)poblíž příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Is James around the office somewhere?
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Je James někde poblíž?
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to various parts of) (na různá místa jednoho celku)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We should go around town and put posters up.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (centred on)kolem, okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The course is organized around important historical events.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: approximately)přibližně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
about | around
AngličtinaČeština
bang around,
also UK: bang about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(move about clumsily)vrávorat ned
  potácet se ned
 The baby woke up in the middle of the night, crying, because Joe was banging around in the kitchen.
bang on about [sth] vi phrasal + prep UK, informal (talk insistently about [sth])neustále mluvit o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Tanya is always banging on about how awful her boss is.
bring [sth] about,
bring about [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(cause) (zařídit něco)postarat se o dok + předl
  způsobit, zapříčinit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He promised that he would bring about change.
 Slíbil, že se postará o to, aby se věci změnily.
button up about [sth] vi phrasal + prep figurative, slang (keep silent)mlčet ned
  být potichu ned + přísl
 You'd better button up about the missing cookies.
clown around,
also UK: clown about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (play the fool, behave in a silly way) (chovat se nerozumně)šaškovat ned
 One can never take him seriously; he's always clowning around.
come about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (happen)přihodit se, stát se, udát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dave's idea to start his own business came about after he lost his job.
come about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (nautical: tack) (s lodí)křižovat ned
 The yacht came about.
cut up about [sth] vi phrasal + prep US, figurative, slang (make jokes about)dělat si srandu z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vtipkovat o, žertovat o ned + předl
drone on about [sth] vi phrasal + prep (talk boringly about [sth](pejorativní výraz: nudně)žvanit o ned + předl
 Clive was droning on about his problems at work.
fart around,
also UK: fart about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, slang (spend time foolishly)flákat se ned
  poflakovat se ned
fiddle around,
also UK: fiddle about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (waste time doing [sth] trivial) (neformální výraz)blbnout ned
  (něco)dělat ze srandy ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He began to fiddle around doing crossword puzzles, but soon noticed his English was improving.
 Začal blbnout s křížovkami, ale zanedlouho si uvědomil, že se mu tím zlepšila angličtina.
fiddle around with [sth],
also UK: fiddle about with [sth]
vi phrasal + prep
informal (play absent-mindedly with) (bezmyšlenkovitě)hrát si s ned + předl
  (bezmyšlenkovitě)pohrávat si s ned + předl
 She fiddled around with the things on her desk while I was talking.
fiddle around with [sth],
also UK: fiddle about with [sth]
vi phrasal + prep
informal (alter or adjust unhelpfully) (neúspěšně něco dělat)hrát si s ned + předl
 He loved to fiddle about with old cars, but never actually fixed them up.
 Rád si hrál se starými auty, ale nikdy žádné nedokázal spravit.
find out about [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (learn) (o něčem)naučit se o dok + předl
  (o něčem)zjistit o dok + předl
 I read his biography to find out about his life.
find out about [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (learn) (někom)naučit se o dok + předl
  (někom)zjistit o dok + předl
fool around,
fool about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (act in silly way)šaškovat, blbnout ned
 The teacher told Bobby to stop fooling around in class.
fool around,
fool about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (not be productive) (neformální)flákat se, poflakovat se ned
 The boss doesn't like people fooling around when they should be working.
 Šéf nevidí rád, když se lidi flákají, místo aby pracovali.
freak out about [sth] vi phrasal + prep slang (get angry about) (přeneseně: vztekem)bláznit kvůli ned + předl
 Dad freaked out about the mess which the kids had made in the kitchen.
f*** around,
also UK: f*** about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, offensive, slang (waste time) (neformální)poflakovat se, flákat se ned
 Stop f***ing about and get on with your work!
gad about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (wander or travel around)toulat se ned
 I'm not going anywhere in particular; just gadding about in the countryside.
gad around [sth],
gad about [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(wander or travel around a place)toulat se ned
 We decided to gad around town for a while.
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (travel frequently or widely)cestovat ned
  jezdit po světě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (walk, move around)pohybovat se ned
  hýbat se ned
 Though 98 years old, my grandfather still gets about like he was half that age.
 Mému dědečkovi je 98, ale stále se pohybuje, jako by mu bylo o polovinu méně.
go about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (conduct oneself)chovat se ned
 She goes about as if she owns the place.
 Chová se, jako by jí to tu patřilo.
go about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move from place to place)stěhovat se ned
  cestovat ned
 He goes about from place to place, taking casual jobs wherever he can get them.
go about [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach, tackle: a task)postarat se o dok + předl
  pustit se do dok + předl
 Isn't it time you went about fixing the broken table? How am I to go about painting the ceiling when I have no ladder?
 Není už na čase, aby ses postaral o opravu toho rozbitého stolu?
go around,
also UK: go round,
go about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(be in a state habitually) (obecně)chodit ned
  chovat se ned
 He goes around looking filthy. She goes about as if she owns the place.
 Chodí ve špinavém oblečení.
go on about [sth/sb] vi phrasal + prep UK, informal (talk incessantly about) (dlouze mluvit)vyprávět o ned + předl
  (dlouze mluvit)rozprávět o ned + předl
 The teacher went on about the topic he had chosen regardless of the fact that many students were asleep.
go on about [sth/sb] vi phrasal + prep UK, informal (talk unintelligibly about) (nesrozumitelně mluvit)žvanit o ned + předl
  (nesrozumitelně mluvit)plácat o ned + předl
 When my sister goes on about programming, I can't understand a word she is saying.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
about | around
AngličtinaČeština
agree with [sb] about/on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have same opinion about)shodovat se na ned + předl
 We all agreed with Jack about the colour of the new chairs.
 Všichni jsme se s Jackem shodli na barvě nových židlí.
all about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK (all around a certain area)okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  všude kolem přísl + předl
all about adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on the topic of)všechno o záj + předl
  vše o záj + předl
 I want to hear all about your trip.
 Chci slyšet všechno o vašem výletu.
angry about [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cross about [sth])rozčílený, naštvaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was angry about his son's failure.
 Byl naštvaný kvůli neúspěchu svého syna.
apathetic towards [sth],
apathetic about [sth]
adj + prep
(indifferent about)lhostejný k příd + předl
 The receptionist seemed apathetic about her job and barely smiled at us.
be apprehensive about [sth] adj + prep (be nervous about [sth])nervózní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm apprehensive about moving to Japan; I have never lived abroad before.
 Jsem nervózní ohledně stěhování se do Japonska; nikdy jsem v zahraničí nežil.
argue about [sth],
argue about [sth] with [sb]
vi + prep
(disagree)nesouhlasit ned
 My friend always argues about money with her husband.
 Moje kamarádka se svým manželem vždycky nesouhlasí v otázce financí.
ask,
ask,
ask about
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(request information about) (žádost o informaci)ptát se na ned
  zeptat se na dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He asked his father about jobs in the factory.
 Ptal se otce na pracovní příležitosti v továrně.
ask about [sth] vi + prep (request information)ptát se ned
  zeptat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The journalist was asking about the director's latest film.
 Novinář se režiséra ptal (or: zeptal) na jeho nejnovější film.
authoritative on [sth],
authoritative about [sth]
adj + prep
(knowledgeable about)znalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  erudovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My history teacher is particularly authoritative on the Tudor period.
beat around the bush,
also UK: beat about the bush
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (avoid getting to the point) (přeneseně)chodit okolo horké kaše ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Stop beating around the bush and give me the real reason!
beef about [sth] vi + prep mainly US, slang (complain)stěžovat si na ned + předl
 He's always beefing about work.
bellyache about [sth] vi + prep slang (complain about [sth])stěžovat si ned
  (hovorový výraz: stěžovat si)kňourat ned
 Fred is always bellyaching about the long hours he has to work.
bicker about [sth],
bicker over [sth]
vi + prep
(quarrel about)hádat se o ned + předl
  (hovorový výraz)handrkovat se o ned + předl
 My brother and I often bicker over which TV channel we want to watch.
bitch about [sth] vi + prep vulgar, slang (complain about [sth])nadávat na ned + předl
 The employees stood at the coffee machine and bitched about their pay.
 Zaměstnanci stáli u automatu na kávu a nadávali na plat.
blab about [sth] vi + prep slang (divulge carelessly) (něco)vykecat, vyžvanit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The secretary blabbed to the newspapers about her affair with her boss.
 Sekretářka vykecala (or: vyžvanila) do novin, že má poměr se svým šéfem.
blabber about [sth] vi + prep informal (talk incessantly about) (hovorově)kecat, blábolit ned
 Mrs. Wilson is always blabbering about what her neighbours are up to.
blather,
blather about [sth/sb]
vi + prep
(talk pointlessly about) (neform., urážl.: mluvit)žvanit o ned + předl
  (neform., urážl.: mluvit)plácat o ned + předl
 My dad likes to blather about football to anyone who will listen.
bleat about [sth] vi + prep figurative, pejorative (complain about)stěžovat si ned
  (na něco)nadávat ned
 There is no point in bleating about the weather; we can't change it.
boast about [sth] vi + prep (speak proudly)chlubit se ned
  pochlubit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jillian is boasting about her children again.
 Jillian se opět chlubila svými dětmi.
boast about doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak proudly about achieving [sth])chlubit se, chvástat se, vychloubat se ned
  pyšnit se ned
 Marcus often boasts about running the Boston Marathon last year.
 Marcus se často chlubil (or: chvástal), že loni běžel Bostonský maraton.
brag about [sth/sb] vi + prep (talk boastfully)chlubit se, vychloubat se ned
 He is always bragging about his wealth.
 Pořád se chlubí svým bohatstvím.
brief [sb] on [sth],
brief [sb] about [sth]
vtr + prep
(apprise of)seznámit s, obeznámit s dok + předl
  informovat o ned + předl
 The chief briefed his agents on the recent developments of the case.
 Velitel seznámil (or: obeznámil) agenty s posledním vývojem případu.
brood over [sth],
brood about [sth]
vi + prep
(think too much about) (příliš)přemýšlet o ned + předl
  dumat o ned + předl
 There is no point in brooding over things that have happened in the past. Jamie has been brooding about the outcome of last night's football game all morning.
 Nemá smysl přemýšlet o věcech, které se již staly.
buttonhole [sb] about [sth] vtr + prep US, figurative, informal (accost, force to converse about)dotírat ned
 The reporter buttonholed the congressman about budget cuts.
buzz,
buzz about [sth],
buzz for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative (interest)nadšení, vzrušení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There has been a lot of buzz this season for plaid skirts.
 Tuto sezónu vyvolávají kostkované sukně hodně nadšení.
care about [sth] vi + prep (think is important)záležet na ned + předl
 I care about the issue of global warming.
 Záleží mi na problematice globálního oteplování.
care about [sb] vi + prep (feel affection)záležet na ned + předl
 Of course I want to spend more time with you. I care about you.
 Jasně, že s tebou chci trávit víc času. Záleží mi na tobě.
careful to do [sth],
careful about doing [sth]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(making sure to do [sth])dávající si pozor na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He is careful about locking the doors before he goes out.
 Než jde ven, dává si pozor na to, jestli zamkl dveře.
caution [sb] about [sth] vtr + prep (warn)varovat před ned + předl
clueless about [sth] adj + prep informal (uninformed) (hovorový výraz)nemít ani páru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Don't ask me! I'm clueless about babies!
 Mě se neptej! O dětech nemám ani páru!
come clean about [sth] vi + adj informal (confess to [sth](hovorový výraz)kápnout božskou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  přiznat se k dok + předl
 You might feel better if you go to your boss and just come clean about what you did.
comment,
comment about [sth]
vi + prep
(make remarks)vyjádřit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  okomentovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Audrey commented about the newspaper article.
 Audrey se vyjádřila k novinovému článku.
complain about [sth/sb] vi + prep (find fault, express unhappiness)stěžovat si na ned + předl
 She never stops complaining about her lazy, useless husband. He complained about the leak to his landlord.
 Vždy si stěžuje na svého líného a neschopného manžela.
concerned about [sth] adj + prep (worried about [sth])znepokojený kvůli příd + předl
 Tina is concerned about her weight and has decided to join a gym.
 Tina je znepokojená kvůli své váze a rozhodla se začít chodit do posilovny.
coy about [sth] adj + prep (evasive)nesdílný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyhýbavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jennine stopped dyeing her hair and being coy about her age. The senator remained coy about his plans to run for governor.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na otázku měl pouze vyhýbavou odpověď.
crab about [sth] vi + prep informal (complain about) (hovorový výraz)brblat kvůli ned + předl
  stěžovat si na ned + předl
 You don't make the weather any better by crabbing about it.
crazy for [sb],
crazy about [sb]
adj + prep
slang (infatuated) (někým)poblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (do někoho)zblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She thinks about him all the time because she is crazy for him.
 Pořád na něj myslí, protože je do něj celá zblázněná.
crazy about [sth],
crazy for [sth]
adj + prep
slang (enthusiastic) (něčím)poblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (do něčeho)zblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My youngest boy's just crazy about basketball.
 Můj nejmladší syn je zblázněný do basketbalu.
crow about [sth],
crow over [sth]
vi + prep
figurative, informal (brag about)vychloubat se, chlubit se ned
 Steve is crowing about his perfect test score.
 Steve se chlubí svým perfektním výsledkem v testu.
cry about [sth/sb] vi + prep (shed tears for)plakat kvůli ned + předl
  (neformální)brečet kvůli ned + předl
 The little boy was crying about being punished. What on earth are you crying about?
 Malý chlapec plakal kvůli trestu.
cry about [sth/sb],
cry over [sth/sb]
vi + prep
figurative (mourn, lament)naříkat ned
  (neformální, přeneseně: stěžovat si)brečet ned
 There is no point in crying about a situation you cannot change.
 Nemá cenu naříkat nad věcmi, které nemůžeš změnit.
curious about [sth] adj + prep (interested in [sth])zvídavý, zvědavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Small children are curious about everything.
 Malé děti jsou zvídavé ohledně všeho.
cut up about [sth] adj + prep slang, figurative (upset)rozhozený z příd + předl
  (hovorový výraz)zdeptaný z příd + předl
daft about [sth/sb] adj + prep mainly UK, informal (person: infatuated) (hovorový výraz)zblázněný do příd + předl
 Becca is totally daft about the new guy at work.
 Becca je zblázněná do toho nového chlapa v práci.
daydream about [sth/sb] vi + prep (fantasize about)fantazírovat o ned + předl
  snít o ned + předl
 I frequently daydream about living in a warmer climate.
disagree with [sb] about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not agree)nesouhlasit ned
  (v názorech)rozcházet se ned
 Alison disagreed with Mike about the best way to discipline their daughter.
 Alison s Mikem nesouhlasila ohledně způsobu výchovy jejich dcery.
displeased with [sth],
displeased about [sth],
displeased at [sth]
adj + prep
(dissatisfied with, disapproving of)nespokojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The king was displeased with his advisor's decision to dismiss several members of the court.
doubtful,
doubtful about [sth],
doubtful that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unconvinced, not sure) (člověk)pochybující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (člověk)nejistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 John is doubtful about whether he made the right choice.
 John je nejistý ohledně správnosti své volby.
dream of [sth],
dream about [sth]
vi + prep
(daydream) (s otevřenýma očima)snít o ned + předl
 All day long, she dreamed of their honeymoon.
 Celý den snila o jejich líbánkách.
dream of [sth],
dream about [sth]
vi + prep
(fantasize)snít o ned + předl
  doufat v ned + předl
 She dreams about becoming an astronaut.
 Sní o tom, že se stane astronautkou.
educate [sb] about [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inform, enlighten)informovat o ned + předl
  poučit o dok + předl
 The doctor educated us about the dangers of antibiotics.
emphatic about [sth] adj + prep (adamant, determined)neoblomný v příd + předl
enlighten [sb] about [sth] vtr + prep figurative (explain or clarify to)poučit o dok + předl
  informovat o ned + předl
  objasnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Would somebody please enlighten me about whatever is going on here!
enlighten [sb] about [sth] vtr + prep figurative (inform)poučit o dok + předl
 Ray is an expert on French existentialism, so he can enlighten you about that branch of philosophy.
enthuse over [sth],
enthuse about [sth]
vi + prep
(show enthusiasm)být nadšený ned + příd
 Arthur came home from the science museum enthusing about the new mineral exhibit.
enthusiastic about [sth] adj + prep (keen, hopeful)nadšený z příd + předl
 I'm not enthusiastic about the new tax system.
enthusiastic about doing [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (excited at the prospect of doing [sth](vyhlídka do budoucna)nadšený z příd + předl
 Tony's very enthusiastic about starting college.
eulogize about [sth],
also UK: eulogise about [sth]
vi + prep
(speak in praise of) (něco)vychvalovat ned
  (něco)pět ódy na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Brent eulogized at length about the benefits of a vegan diet.
fable about [sth] vi + prep archaic (lie, invent stories about)bájit o ned + předl
  fabulovat o ned + předl
 The old man frequently fabled about his past.
fantasize about [sth],
also UK: fantasise about [sth]
vi + prep
(imagine, daydream about [sth](s otevřenýma očima)snít o ned + předl
  fantazírovat o ned + předl
 As a child, I fantasized about living in a boarding school.
feel bad about [sth] vi + adj (feel guilty)mít špatný pocit z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  cítit se provinile kvůli ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
fired up about [sth],
fired up for [sth]
adj + prep
figurative, informal (enthusiastic about [sth](hovor.: nadšený)nabuzený na, vybuzený na příd + předl
  (přeneseně)nastartovaný na příd + předl
 After an hour's practice on the tennis court, Isabel felt fired up for the tournament.
Forget about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't mention it, you're welcome)Není zač! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Neřeš to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Forget about it – it was nothing really. Forget about it! - you don't owe me a thing.
Forget about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't worry, it's not important)Zapomeň na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Neřeš to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Look, it's not such a big deal that I lied to you, so forget about it already!
Forget about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop thinking about it)Neřeš to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Vykašli se na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Nemysli na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Anyone could have made the same mistake; forget about it!
generalize about [sth],
also UK: generalise about [sth]
vi + prep
(be unspecific)mluvit obecně ned + přísl
  (hovorový výraz, přeneseně)mlžit ned
 Sam would only generalize about the situation; he gave no specific details.
get excited about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." colloquial (look forward)těšit se na ned + předl
 The children are getting excited about tomorrow's trip to the zoo.
get excited about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be enthused)nadchnout se pro dok + předl
 The research team got excited about their latest discovery.
gripe about [sth] vi + prep informal (complain about) (neformální)remcat, brblat ned
grouse about [sth] vi + prep informal (complain about) (neformální)reptat na, remcat na, brblat na ned + předl
 Jackson is always grousing about his wife nagging him.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"about" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [book, movie, show] about [space], about to [be, have, get, play, go, make, do, leave], a [movie] about [space, love, childhood, the future], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "about":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'about'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.