English pronunciation German pronunciation
ɑbarbbɑːb
ɑ̃ːséance 'seɪɑ̃s
æfatfæt
æ̃lingerie'læ̃ʒərɪ
finefaɪn
nownaʊ
bbatbæt
ddogdɒg
jamdʒæm
emetmet
fatefeɪt
fairy'feərɪ
əʊgoatgəʊt
əagoə'gəʊ
ɜːfurfɜː(r)
ffatfæt
ggoodgʊd
hhathæt
ɪbit, latelybɪt, 'leɪtlɪ
ɪənearly'nɪəlɪ
meetmiːt
jyetjet
kkitkɪt
llotlɒt
mmatmæt
nnotnɒt
ŋsingsɪŋ
ɒgotgɒt
ɔːpawpɔː
ɔɪboilbɔɪl
ppetpet
rratræt
ssipsɪp
ʃshipʃɪp
ttiptɪp
chintʃɪn
ɵthinɵɪn
ðtheðə
bootbuːt
ʊbookbʊk
ʊətourist'tʊərɪst
ʌdugdʌg
vvanvæn
wwinwɪn
xlochlɒx
zzipzɪp
ʒvision'vɪʒn

ːLängezeichen, bezeichnet Länge des unmittelbar davor stehenden Vokals, z. B. boot /buːt/
'Betonung, steht unmittelbar vor einer betonten Silbe, z. B. ago /ə'gəʊ/
(r)Ein ,,r‘‘ in runden Klammern wird nur gesprochen, wenn im Textzusammenhang ein Vokal unmittelbar folgt, z. B. pare /pæ(r)/; pare away /pær ə'weɪ/
ahạthat
ahnbaːn
ɐOber'oːbɐ
ɐ̥Uhruːɐ̥
ãEnsembleã'sãːbļ
ãːAbonnementabɔnə'mãː
aiweitvait
auHauthaut
bBạllbal
çịchɪç
ddạnndan
Gịnɪn
eegale'gaːl
Beetbeːt
ɛmạ̈sten'mɛstn
ɛːwählen'vɛːlən
ɛ̃Mạnnequin'manəkɛ̃
ɛ̃ːCousinku'zɛ̃ː
əNase'naːzə
fFạβfas
gGạstgast
hhạthat
ivitalvi'taːl
vielfiːl
Studie'ʃtuːdi̭ə
ɪBịrke'bɪrkə
jjajaː
kkạltkalt
llạstlast
Nabel'naːbl̦
mMạstmast
nNahtnaːt
baden'baːdn̦
ŋlạnglaŋ
oMoralmo'raːl
Bootboːt
loyallo̥a'jaːl
Fonduefõ'dyː
õːFondfõː
ɔPo̦stpɔst
øÖkonomøko'noːm
øːÖløːl
œgö̦ttlich'gœtlɪç
œ̃Parfumpar'fœ̃ː
ɔyHeuhɔy
pPạktpakt
pfPfạhlpfaːl
rRạstrast
sHạsthast
ʃschạlʃaːl
tTạltaːl
tsZahltsaːl
Mạtschma
ukulạntku'lant
Huthuːt
aktue̦llak'tu̥ɛl
ʊPu̦ltpʊlt
vwạsvas
xBạchbax
yPhysikfy'ziːk
Rübe'ryːbə
nuance'ny̌ãːsə
ʏFü̦lle'fʏlə
zHase'haːzə
ʒGenieʒe'niː

|Glottal stop, e.g. beạchten /bə|axtn̦/
ːLength sign, indicating that the preceding vowel is long, e.g. Chrom /kroːm/
~Indicates a nasal vowel, e.g. Fond /fõː/
'Stress mark, immediately preceding a stressed syllable, e.g. Ballon /ba'lɔn/